Hỗ trợ trực tuyến

Bộ hóa chất - Môn Hóa lớp 12

BỘ HÓA CHẤT - MÔN HÓA LỚP 12

1/ Nhôm bột (Al)-500gr

2/ Nhôm lá (Al)-100gr

3/ Sắt bột (Fe)-500gr

4/ Sắt phoi bào (Fe)-250gr

5/ Magie dây (Mg)-50gr

6/ Đồng dây (phoi bào)-100gr

7/ Đồng lá (Cu)-250gr

8/ Dung dịch Brom (Br2)-1ml/ống

9/ Iod (I2)-5ml/ống

10/ Đồng (II) oxit (CuO)-500gr

11/ Magie oxit (MgO)-500gr

12/ Sắt (III) oxit (Fe2O3)-500gr

13/ Crom (III) oxit (Cr2O3)-500gr

14/ Silic dioxit (SiO2)-500gr

15/ Mangan đioxit (MnO2)-250gr

16/ Natri hydroxit (NaOH)-500gr

17/ Canxi hyroxit (CaOH)2-500gr

18/ Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ)

19/ Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ)

20/ Axit axetic (CH3COOH)-500ml (TQ)

21/ Axit nitric (HNO3)-500ml (TQ)

22/ Kali iotua (KI)-250gr

23/ Kali clorua (KCl)-500gr

24/ Đồng (II) sunfat (CuSO4)-500gr

25/ Kẽm sunfat (ZnSO4)-500gr

26/ Magie sunfat (MgSO4)-500gr

27/ Nhôm sunfat (Al2(SO4)3-500gr

28/ Natrihidro cacbonat (NaHCO3)-500gr

29/ Canxi cacbonat (CaCO3)-500gr

30/ Natri cacbonat (Na2CO3)-500gr

31/ Amoni cacbonat (NH4)2CO3-500gr

32/ Dung dịch NH3 đặc (NH4OH)-500ml

33/ Phèn chua (KAl(SO4)2-500gr

34/ Kali sunfoxianua (KSCN)-500gr

35/ Kali permanganat (KMnO4)-500gr

36/ Kaliferiaxianua(K3[Fe(CN)6])-500gr

37/ Ethanol- Rượu Etylic 96 (C2H5OH)-500ml

38/ Adehit fomic (H-CHO)-500ml

39/ Glucozo (C6H12O6)-500gr

40/ Saccarozo (C12H22O11)-500gr

41/ Anilin (C6H5NH2)-500ml

42/ Giấy quỳ tím

43/ Metyl dacam (25gr)

44/ Giấy phenolphtalein

45/ Giấy pH (giấy đo độ Ph định tính)

46/ Nước cất (1 lít)

47/ Natri clorua (NaCl) 500gr

48/ Canxi clorua (CaCl2)-500gr

49/ Bari clorua (BaCl2)-500gr

50/ Sắt (III) clorua (FeCl3)-500gr

51/ Crôm (III) clorua (CrCl3)-500gr

52/ Nhôm clorua (AlCl3)-500gr

53/ Amoni clorua (NH4Cl)-500gr

54/ Natri nitrit (NaNO2)-500gr

55/ Chì nitơrat (Pb(NO3)2)-250gr

56/ Bạc nitrat (AgNO3)-20gr