Hỗ trợ trực tuyến

Bộ thí nghiệm khí nén, điện khí nén

Nội dung thực hành:
- Thực hành tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị có trong mô hình
- Khảo sát bộ nguồn cung cấp cho thiết bị
- Khảo sát các phần tử khí nén có trong mô hình
- Khảo sát bộ cung cấp khí cho mô hình
- Khảo sát các phần tử điện khí nén có trong mô hình
- Thực hành kết nối các mạch khí nén đơn giản
- Thực hành kết nối các mạch khí nén phức tạp
- Thực hành kết nối các mạch điện khí nén đơn giản
- Thực hành kết nối các mạch điện khí nén nâng cao
- Thực hành kết nối các mạch điện khí nén kết hợp với mạch định thời
- Thực hành kết nối các mạch điện thủy lực trong thực tế như: máy ép, máy đẩy

Danh mục: Nhà cung cấp: